(71) 334 30 00

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO www.adfauto.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Warunki korzystania przez użytkowników ze strony www.adfauto.pl w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące oferty Spółki z.o.o., formularza kontaktowego, formularza usług finansowych i następuje przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usługi na rzecz użytkownika.

 

II. DEFINICJE – użyte sformułowania oznaczają:
1) Właściciel Serwisu ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław  jest właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
2) Serwis www.adfauto.pl - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce działalności Spółki;
3) Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1) Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie
2) System informatyczny Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies
3) ADF AUTO Sp. z.o.o zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony;
4) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszystkie dane i materiały serwisu które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te, które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej;
5) Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1) Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez oznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław w zakresie niezbędnym do wypełnienia formularza wynajmu/rezerwacji sali konferencyjnej, oferowania produktów i usług przez ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław, oraz udostępniania podmiotom współpracującym z ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław  w związku z wykonywanymi usługami, a także celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

2) Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywanym przez ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław  realizacji podzleceń oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
3) Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres salon@adfauto.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
4) realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest ADF AUTO Sp. z.o.o ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa zastosowanych w Jednostce, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1) Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
2) W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;
3) Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;
4) Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem salon@adfauto.pl Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
5) Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
6) W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

 

KONTAKT Z NAMI
Adres: ul. Karkonoska 45,
53-015 WROCŁAW
Telefon:  (71) 334 30 00