(71) 334 30 00

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA ADF Auto Sp. z o.o.

 

I. Regulamin programu
1. Organizatorem programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest ADF Auto Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Karkonoskiej 45, NIP: 899-20-86-628, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu pod numerem KRS 0000089931, zwany dalej
Organizatorem.
2. Regulamin określa zasady, jakie obowiązują pomiędzy Uczestnikiem programu a Organizatorem.
3. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora programu oraz na stronie internetowej: www.adfauto.pl
 

II. Postanowienia ogólne
1. Przystąpienie Uczestnika do programu jest dobrowolne.
2. Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu przez złożenie podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.
3. Otrzymanie Karty i udział w Programie są bezpłatne.
4. Karta upoważnia do zniżek na usługi i towary oferowane w ADF Auto Sp. z o.o.

III. Warunki otrzymania Karty
1. KLIENCI INDYWIDUALNI
Karta srebrna wydawana jest klientowi, który zakupił minimum jeden samochód w ADF Auto, albo dokonał zakupu usług lub
części / akcesoriów za kwotę minimum 1500zł w ciągu 12 miesięcy.
Karta złota wydawana jest klientowi, który zakupił minimum 2 samochody w ADF Auto, albo dokonał zakupu usług lub
części / akcesoriów za kwotę minimum 3000zł w ciągu 12 miesięcy.
Karta platynowa wydawana jest klientowi, który zakupił minimum 3 samochody w ADF Auto, albo dokonał zakupu usług lub
części / akcesoriów za kwotę minimum 5000zł w ciągu 12 miesięcy.
2. KLIENCI INSTYTUCJONALNI
Karta srebrna wydawana jest klientowi, który zakupił minimum jeden samochód w ADF Auto, albo dokonał zakupu usług lub
części / akcesoriów za kwotę minimum 3000zł w ciągu 12 miesięcy.
Karta złota wydawana jest klientowi, który zakupił kolejny samochód w ADF Auto, albo dokonał zakupu usług lub części /
akcesoriów za kwotę minimum 5000zł w ciągu 12 miesięcy.
Karta platynowa wydawana jest klientowi, który zakupił minimum 4-ty samochód w ADF Auto, albo dokonał zakupu usług
lub części / akcesoriów za kwotę minimum 7000zł w ciągu 12 miesięcy.
3. Kartę może otrzymać osoba pełnoletnia, która wypełni formularz zgłoszeniowy i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz gromadzenie ich w bazie stałych Klientów Organizatora i systematyzowanie w celach operacyjnych
i marketingowych.
4. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz zgłoszeniowy podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą.
5. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz nie podpisanych.
 

IV. Karta Stałego Klienta
1. Karta jest kartą na okaziciela.
2. Karta nie jest zbywalna.
3. Karta posiada indywidualny numer, który jest przypisany do jej użytkownika i stanowi podstawę jego identyfikacji.
4. Korzystanie z przywilejów wynikających z posiadania karty wymaga jej okazania przed rozpoczęciem transakcji.
5. Z programu kart rabatowych wyłączone są naprawy blacharsko-lakiernicze oraz transakcje rozliczane z towarzystwami
ubezpieczeniowymi.
6. W razie zgubienia lub zniszczenia, karta nie podlega wymianie.
7. Karta ważna jest bezterminowo.
8. W przypadku naruszenia umowy przez Uczestnika, „Karta Stałego Klienta” może zostać zablokowana, a zawarta umowa
może zostać uznana za rozwiązaną.
 

V. Ramy czasowe programu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2012 r. na czas nieokreślony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie bez podania przyczyn o czym
poinformuje Klientów 1 miesiąc przed zakończeniem, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
 

VI. Rabaty
1. Karta upoważnia do zakupu towarów i usług w jednostkach Organizatora, z następującymi rabatami:

 

   AKCESORIA CZĘŚCI  USŁUGI SERWISOWE  SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 
KARTA SREBRNA   6% 6%  8%   10%
 KARTA ZŁOTA  8% 8%   10%  15%
 KARTA PLATYNOWA  10%  10%  12%  20%

 

2. Rabat wynikający z posiadania Karty obowiązuje od kolejnego zakupu po wydaniu Karty.
3. Rabat wynikający z posiadania Karty nie łączy się z innymi promocjami.
 

VII. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w programie Uczestnik może złożyć w siedzibie Organizatora zwracając Kartę Stałego Klienta.
2. Organizator zobowiązuje się w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji, usunąć dane Klienta z bazy danych firmy.

KONTAKT Z NAMI
Adres: ul. Karkonoska 45,
53-015 WROCŁAW
Telefon:  (71) 334 30 00